Народното събрание избра двама нови членове на Комисията за финансов надзор

Народното събрание избра двама нови членове на Комисията за финансов надзор, по предложение на председателя на КФН Стоян Мавродиев, съгласно неговите законоустановени правомощия. Това са Ралица Агайн-Гури – избрана за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и Владимир Савов – избран за член на регулатора, подпомагащ политиката на КФН по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Мандатът им е 6-годишен.

Кандидатурите на Ралица Агайн-Гури и Владимир Савов бяха одобрени от парламента с 128 гласа „за”, 9 гласа „против” и 7 „въздържал се” и бяха подкрепени от всички парламентарни групи.

Предложенията бяха направени на основание на чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

В изказванията си двамата нови членове изразиха воля и готовност за усъвършенстване на механизмите за защита правата на потребителите на небанкови финансови услуги, развитие на финансовите пазари и поддържане на финансовата стабилност в България.