Оповестена е практика по тълкуването и прилагането на чл.5, ал. 2 от ЗДСИЦ във връзка с изискването за участие на институционален инвеститор при учредяване на дружество със специална инвестиционна цел

Димана Ранкова, зам.- председател на  КФН оповести установената в управление „Инвестиционен надзор” практика по тълкуването и прилагането на чл.5, ал. 2 от Закона на дружествата със специална инвестиционна цел.

Съгласно тази разпоредба за учредяване на дружество със специална инвестиционна цел е необходимо не по-малко от 30 на сто от капитала да бъде записан от институционални инвеститори. В ЗППЦК е посочено, че институционален инвеститор е „банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.”
Изрично посочените като институционален инвеститор  лица са подложени на лицензионен режим, установени са специални изисквания за капиталова адекватност и ликвидност, диверсификация на портфейла, квалификация и опит на членовете на управителните органи. По отношение на посоченото „друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа”,  при логическото тълкуване на правната норма може се направи изводът, че законодателят има предвид дружество, за което съществуват законови регулации към статута и дейността, спазването на които е обект на контрол.

В този смисъл,  в лицензионното производство при дружествата със специална инвестиционна цел се приема, че  качество на „институционален инвеститор” освен банки, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове, притежават само холдинги, които са публични дружества и  чиято дейност е обект на регулиране от разпоредбите на ЗППЦК и съответно законосъобразното й осъществяване е под административния контрол на КФН. (например, бивши приватизационни фондове, преуредили дейността си в холдинги). 

Установената практика в управление „Инвестиционен надзор” към настоящия момент е следната:
1. В образуваните досега пред КФН лицензионни производства по чл. 11 от ЗДСИЦ като институционален инвеститор при учредяването на дружество със специална инвестиционна цел участват преимуществено:
– дружества, подлежащи на лицензионен режим (търговска банка, инвестиционно дружество, застрахователно дружество и т.н. );
–  преуредили дейността си в холдинг по Раздел ІІ на Глава ХVІІІ на ТЗ и вписани като публични дружества  по смисъла на ЗППЦК бивши приватизационни фондове.
 2. На основание неизпълнение на условието на чл. 5, ал. 2 от ЗДСИЦ, тоест към момента на учредяване на дружество със специална инвестиционна цел не по-малко от 30 на сто от капитала да бъде записан от институционален инвеститор, КФН е постановила отказ за издаване на лиценз на „Еврофонд имоти” АДСИЦ с Решение № 359 – ДСИЦ от 31.05.2006 г. Решението е взето с мотива, че холдингови дружества, които не притежават други ценни книжа, освен ценни книжа на дружества, които не са акционерни дружества, следва да бъдат изключени от обхвата на дефиницията на § 1, т. 1, б. „в” от ДР на ЗППЦК, тъй като не могат да бъдат квалифицирани като институционални инвеститори.

Практика по тълкуването и прилагането на чл.5, ал. 2 от Закона на дружествата със специална инвестиционна цел е публикувана на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.