Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Към 31.12.2010 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 3 882 883 лица, което представлява нарастване със 117 925 лица или с 3,13 на сто спрямо осигурените към края на 2009 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2010 г. се равняват на 3 987 419 хил. лв. и регистрират ръст от 831 249 хил.лв. или 26,34 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2009 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2010 г. с общи приходи в размер на 86 667 хил. лв., което представлява увеличение с 9,55 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2009 г. Пенсионноосигурителният сектор реализира положителен общ нетен финансов резултат за 2010 г. в размер на 19 722 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 18,83 на сто в сравнение с 2009 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 4.02.2011 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Несъществени различия се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: общи приходи (увеличение с 16 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), общи разходи (увеличение с 86 хил. лв.), финансов резултат преди данъци (намаление със 70 хил.лв.) и нетен финансов резултат (намаление с 90 хил.лв.).

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.