Официално откриване на проект по ФАР “Укрепване на административния капацитет на КФН за прилагане на законодателството на ЕС”

“Укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор за прилагане на законодателството на ЕС в областта на ценните книжа, пенсионното осигуряване и застраховането” е туининг проект, който Комисията за финансов надзор ще реализира заедно с Полската Комисия за застрахователен и пенсионен надзор. Проектът се финансира от Европейската комисия в рамките на Финансовия меморандум по Националната програма ФАР за България за 2004 г.

Полската Комисия за застрахователен и пенсионен надзор от своя страна е привлякла като партньори Полската Комисия по ценните книжа и Испанската Генерална дирекция за застрахователен и пенсионен надзор. Проектът стартира на 1 декември 2005г като неговата продължителност е 22 месеца.
Целта му е изграждане на стабилна правна рамка и по-ефективен надзор над небанковия финансов сектор на нивото на стандартите на ЕС. Основен акцент в работния план на проекта е поставен върху изпълнението на съвместни дейности, целящи хармонизирането на българското законодателство в областта на ценните книжа, пенсионния и застрахователния надзор с правото на ЕС.
По време на изпълнението на проекта основно вниманието ще се насочи към:
Разработване на стратегии за интегриран надзор и управление на човешките ресурси на Комисията за финансов надзор (КФН);
Хармонизиране на българското законодателство със законодателството на ЕК в сферата на ценните книжа, застраховането и пенсионните фондове;
Осигуряване на необходимите механизми на КФН за разработване, въвеждане и прилагане на политика за развитието на финансовия небанков сектор в съответствие със стандартите на ЕС;
Придобиване от персонала на КФН на знания и умения за изработването и въвеждането на законодателство в областта на финансовите пазари, което да съответства на това на ЕС, и прилагането на най-добри практики;
Развитие на административния капацитет на КФН за активно участие в работата на международните организации на надзорните институции;
Изграждане на подходящи механизми за обмен на информация и подпомагане на надзорните институции в страните-членки на ЕС;
Повишаване на осведоменост за необходимостта от промени в пазара, които са резултат от процеса на присъединяване към ЕС.

Презентации:
Укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор за прилагане на европейското законодателство в областта на ценните книжа, пенсионното осигуряване и застраховането

Полски капиталов пазар – Павел Пелц, Заместник-председател на Полската комисия за ценните книжа и борсите

Полският финансов сектор в преходния период: наблюдения – Ян Монкиевич, Председател на Комисия за надзор върху застраховането и пенсионните фондове

Застрахователният надзор в Испания