Одобрено е ново ръководство на ”Застрахователна компания Витоша-Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на  Елена Караджинова, Георги  Георгиев, Надежда  Вънтова и Николай Иванов  да бъдат членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на ”Застрахователна компания Витоша-Живот” АД.
За председател на Управителния съвет е одобрен Йордан Генчев. За председател на Надзорния съвет е одобрен Андреас Брандщетер, а за заместник – председател на Надзорния съвет – Георги Абаджиев.

За членове на Надзорния съвет на същото дружество са одобрени Кари Хаатая, Гералд Мюлер и Тодор Генчев.

Пълния текст на решенията 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 и 398 може да намерите в раздел „Документи”.