Решения от заседание на КФН от 15.06.2006 г.

На свое заседание от 15.06.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на“Капитал инженер проект” ООД, гр. Плевен,  нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

2. Издаде на “Делта Сток” АД, гр. София,   нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

3. Вписва “Финтекско” АД, гр. София, като публично дружество и вписва в публичния регистър на КФН емисия акции, издадена от дружеството. Емисията е в размер на 685 857 поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството, с цел търговия на регулирания пазар.
Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, емитирани от  “Финтекско” АД, гр. София, в размер на 2 057 571 броя безналични, обикновени, с право на глас, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, които да бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 02.02.2006 г.  .
Дружеството попада в  хипотезата на § 141 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗППЦК, т.е. към момента на влизане на закона в сила дружеството е имало в последния ден на предходните две години повече от 10 000 акционери. 
 
4. Издава одобрение на промени в устава на “БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, приети с решение на Общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Издава одобрение на промени в устава на “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, приети с решение на Общо събрание на акционерите на дружеството.

6.Вписва в публичния регистър на КФН последваща емисия акции, издадена от “Колос 1” АДСИЦ в резултат на увеличаването на капитала на дружеството от 603 000 лева на 1 603 000 лева. Емисията е в размер на 1 000 акции, с номинална и емисионна стойност 1000 лева всяка една.