Приложена е принудителна административна мярка на “Булинвестмънт” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Булинвестмънт” АД, гр. София, да спре за срок от 6 месеца извършването на сделки с акции и компенсаторни инструменти. За същия срок дружеството няма право да  извършва дейност и като регистрационен агент.

Мотивите за прилагане на тази мярка са свързани с резултатите от извършена проверка на дейността на инвестиционния посредник. Констатирани са 62 административни нарушения, като характерът и количеството им  водят до извода, че е налице трайна практика за неспазване на нормативните изисквания в дейността на дружеството. Направените в хода на проверка констатации са свързани с :
– Неправомерни продажби на компенсаторни инструменти, собственост на починали лица, след датата на тяхната смърт или собственост на живи лица чрез използването на неистински документи;
– Неправомерни продажби на акции, собственост на починали лица, след датата на тяхната смърт или собственост на живи лица чрез използването на неистински документи.
Нарушенията не могат да се определят като инцидентни, с оглед на което може да се направи заключението, че инвестиционният посредник не е осигурил необходимите условия за изпълнение на установените в закона задължения. С оглед на това, налице е непосредствена опасност от извършване на нови административни нарушения от „Булинвестмънт” АД.

От една страна, видно фактическите констатации, служители на инвестиционния посредник са извършили множество нарушения. Констатираното системно несъобразяване в дейността на “Булинвестмънт” АД с императивни правни норми създава непосредствена опасност от извършване на нови административни нарушения предпоставя необходимостта от прилагане на принудителна административна мярка от вида на превантивните, а именно – с оглед предотвратяване на извършването на бъдещи закононарушения и техните вредни последици.
От друга страна, системното несъобразяване от страна на служители на инвестиционния посредник и от лица, които сключват сделки за сметка на дружеството, с императивните разпоредби на закона и характерът на извършените нарушения създават предпоставки за увреждане на интересите на инвеститорите. С оглед предотвратяването на бъдещи нарушения, които реално ще увредят интересите на инвеститорите, се налага прилагането на ПАМ.

Пълния текст на решение 385 и мотивите към него може да намерите в интернет страницата на КФН, раздел „Документи”.