Одобрените са изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД  и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
Пълния текст на решение 895 може да намерите в раздел „Документи”.