Одобрени са промени в устава на инвестиционно дружество от отворен тип “ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" одобри промените в устава на инвестиционно дружество от отворен тип “ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД, приети с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16.06.2005 г.

Пълния текст на решение 446 може да намерите в раздел "Документи".