Одобрени са промени в програмното осигуряване на три дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в програмното осигуряване на “ ФК Евър ” АД,  “Авал Ин” АД и на “БГ Проинвест" АД.

Пълния текст на решение 188, 189 и 191 може да намерите в раздел "Документи".