Одобрени са промени в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОД „Алианц България” АД и на управляваните от него пенсионни фондове

    Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”,  одобри  изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Алианц България” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решения от 12.05.2006г. и 26.06.2006г.
Пълния текст на решение 457 може да намерите в раздел "Документи".