Одобрени са промени в образеца на отчетите на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде Заповед №119/12.06.2009 г., с която се внасят изменения в образеца на Отчет на застрахователния брокер. Измененията са във връзка с последните промени на Кодекса за застраховането, които предвиждат увеличение на  минималния размер на собствените средства на застрахователните брокери от 30 000 на 33 606 лв. Отпада и задължението за представяне на актуално удостоверение за вписване в Търговски регистър.
Новата форма на образеца е публикувана в раздел "Административни документи" – "Форми и образци".