Одобрени са променените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „ДЗИ–пенсионно осигуряване” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри променените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „ДЗИ–пенсионно осигуряване” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения от 28.12.2006 г. и 05.02.2007 г.

Пълния текст на решение 381 може да намерите в раздел „Документи”.