Съобщение относно Възникнало задължение за инвестиционните посредници, съгласно чл. 27 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На 01.01.2007 влезе в сила ЗПЗФИ, Обн., ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г. Разпоредбата на чл. 27 от същия въвежда ново задължение за инвестиционните посредници  със седалище в Република България или тези, които имат право да извършват дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България чрез клон. Въз основа на преценката си за всеки конкретен случай, инвестиционните посредници, незабавно уведомяват Комисията за финансов надзор (КФН) за сделки с финансови инструменти, за които имат основателно съмнение, че съставляват търговия с вътрешна информация или манипулиране на пазара на финансови инструменти, като вземат предвид и признаците за манипулиране на пазара на финансови инструменти, съгласно приложението към ЗПЗФИ.
Изброените в приложението признаци не са изчерпателни и не съставляват непременно сами по себе си манипулиране на пазара на финансови инструменти.
Неизпълнението на задължението за уведомяване на КФН съставлява административно  нарушение, съгласно разпоредбата на чл. 40 от ЗПЗФИ.
Нарушенията се установяват с издаването за акт за установяване на административно нарушение от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.