Одобрени са правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на  дружеството с решения от 17.10.2008г., 18.11.2008г. и 27.11.2008г.

Решения 1513 може да намерите в раздел „Административни документи”.