Публикувани са статистически данни за капиталовия пазар за третото тримесечие на 2008 г.

Пълните статистически данни за капиталовия пазар за третото тримесечие на 2008 г. са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Капиталов пазар”. Представен е списък на чуждестранните колективни инвестиционни схеми, предлагащи своите дялове/ акции на територията на Република България. В статистиката за борсовата търговия са представени данни за търговията на БФБ-София през разглежданото тримесечие. В информацията за инвестиционните дружества и договорните фондове са включени данни за структурата на активите на всяка колективна инвестиционна схема, както и резултати от търговията на борсата през периода с акции на инвестиционните дружества.
През третото тримесечие пазарната капитализация на борсата спадна с 25,03 % до 16 577,55 млн. лв., като на годишна база спадът е в размер на 40,53 %. С най-голям дял в пазарната капитализация на БФБ-София е сектор „Финансово посредничество”, чийто относителен дял е 36,02 % от общата пазарна капитализация. С най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала е сектор „Селско, ловно и горско стопанство” с относителен дял от 35,78 % от свободно търгуемите дялове от капитала. Секторът с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е „Производство на продукти от други неметални минерални суровини” (94,32 %), следван от сектора „Финансово посредничество” с 32,14 %.
Дружествата от SOFIX формират 32,41 % от пазарната капитализация на БФБ-София към 30 септември 2008 г. С акции на тези дружества са се извършили 50,32 % от сключените сделки на борсата за разглежданото тримесечие, съответно 55,76 % от оборота и 40,77 % от обема на търговията на БФБ-София с акции. Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс BG40 към 30 септември 2008 г., имат 45,37 % относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 79,34 % от сделките, 67,12 % от оборота и 59,78 % от обема на търговията на БФБ-София, осъществена за отчетния период. Дружествата със специална инвестиционна цел от BG REIT формират 3,17 % от пазарната капитализация на БФБ-София към 30 септември 2008 г. С акции на тези дружества са се извършили 2,86 % от сключените сделки на борсата за разглежданото тримесечие, съответно 6,37 % от оборота и 27,78 % от обема на търговията на БФБ-София. Дружествата, включени в изчисляването на индекса BG TR30 към 30 септември 2008 г., имат 37,87 % относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 69,57 % от сделките, 63,35 % от оборота и 52,84 % от обема на търговията на БФБ-София, осъществена за разглеждания период.
В края на третото тримесечие нетните активи на колективните инвестиционни схеми са в размер на 486,48 млн. лв., като отчитат 45,35 % спад на годишна база. Те се формират от 77 договорни фонда и 11 инвестиционни дружества, лицензирани от КФН към 30 септември 2008 г. Управляващите дружества в края на третото тримесечие са 38, а управляваните от тях активи възлизат на 683,27 млн. лв., като отбелязват спад от 18,09 % в рамките на разглежданото тримесечие, а на годишна база реализираният спад е в размер на 34,29 %.
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) към 30 септември 2008 г. са 69. Активите, акумулирани от тях нарастват с 6,35 % и достигат 1 633 млн. лв., в които 95,2 % дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти. Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, осемте, които секюритизират земеделска земя, имат 37,44 % относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ. В търговията с акции на борсата, осъществена през третото тримесечие, акциите на дружествата със специална инвестиционна цел заемат 30,82 % дял в обема, 7,44 % дял в оборота и 3,34 % в броя сделки. АДСИЦ формират 10,97 % от пазарната капитализация на БФБ-София.