Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на организацията и дейността на „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в Допълнителните разпоредби от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за организацията и дейността на „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”, приетите с решения на Общото събрание на акционерите на дружеството на заседания, проведени  на 30.05.2006 г. и на 14.07.2006 г.
Пълния текст на решение 610 може да намерите  в раздел „Документи”.