Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОД “Пенсионноосигурителен институт” АД пенсионни фондове

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на  пенсионните фондове, управлявани от ПОД “Пенсионноосигурителен институт” АД.
 
Решения № 90-УПФ, 91-ППФ и 92-ДПФ са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.