Одобрени са изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Топлина” АД и на управляваните от него фондове за ДПО

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри  изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Топлина” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството.

Решение 1524 е публикувано в раздел "Документи"