Решения на КФН от заседание на 13 .11.2007 г.

На свое  заседание от 13 .11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “ПИ АР СИ” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “ПИ АР СИ”  АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са „Българо-американска кредитна банка” АД с 30% от капитала, Алекси Попов с 22.4%, Райчо Райчев с 18.2%, Ема Бонева с 18.2%, Тодор Рогачев с 7% и Константин Попов с 4.2%. Председател на СД и изпълнителен директор на дружеството е Райчо Райчев.
Основната дейност на дружеството е насочена към пазара на имоти с търговски, административно и жилищно предназначение, в т.ч. изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.

2. Издаде лиценз на “ДИТ Пропърти” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.Потвърди проспект за публично предлагане на 2 450 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “ДИТ Пропърти” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са УД „Капман Асет Мениджмънт”АД с 30% от капитала, „Векс” ЕООД с 39.5%, Ваклин Чандъров с 11.8%, Недялко Чандъров с 2%, Михаил Попов с 4.7%, Александър Петков, Атанас Видев и Георги Георгиев  с  по 4% от капитала. Дружеството се представлява от изпълнителния член на СД  Атанас Видев.
Дружеството предвижда след получаване на лиценз да започне изпълението на първия си инвестиционен проект – изграждане на селище от затворен тип в един от големите летни курорти.

 3. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Билборд” АД. Емисията е в размер на 1 500 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и минимална емисионна стойност от 3 лв. всяка една.
 „Билборд” АД е компания майка с 6 дружества, върху който упражнява контрол : „Дедракс” ООД с 60%, „ДиПиЕс България” ООД с 60%, „Моушън Артс” с 51%, „Ними Софт” ООД с 51%, „ИнСтор Медия” ООД с 50%, „Дигитал Принт” ЕООД с 100%.
Основните сфери на дейност на компаниите в групата на емитента са : дигитален широкоформатен печат, офсетов печат, изграждане и поддържане на рекламни съоръжения, информационни технологии и професионални решения за дигитален печат, проектиране и изграждане на интегрирани информационни системи за управление в областта на печатарския и рекламния бизнес, както и комплексни решения в областта на външната и интериорната реклама. Най-голям е делът на приходите от широкоформатен печат и офсетов печат.
Акционери на дружеството са Васил Генчев, притежаващ 35% от капитала, Стефан Генчев с 25%, Калин Генчев с 25% и  Венета Генчева с 15%.

4. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Агрия Груп Холдинг” АД, гр. Варна.   Емисията е в размер на 1 700 000 броя безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с определен диапазон на емисионна стойност от 9-13 лева за акция.
Дейността на холдинга е насочена в следните направления – агробизнес, преработвателна промишленост, хранително-вкусова промишленост.
Акционери на холдинга са „Емра” ЕООД  – 62 %, „Кристина 92” ЕООД с 26 % и „Гери транс”ООД с 12 %.

5. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Българска пощенска банка” АД, гр. София. Емисията е в размер на 40 000 000 лева, разпределени в 40 000 броя обикновени, корпоративни, поименни, лихвоносни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка една, с период на лихвено плащане от 3 месеца и купонно плащане в размер на 3-месечен Софибор + 0.80 % на годишна база, ISIN код BG2100005078, издадени на 21.03.2007 г. с падеж 21.03.2012 г. Вписва посочената емисия в регистъра.

6. Вписа „Зенит имоти” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество и вписва в публичния  регистър емисия, издадена от дружеството, представляваща съдебно регистрирания капитал. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени акции,  с номинална стойност 1 лев всяка и ISIN код BG1100024071.

7. Вписа емисия акции, издадени от „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, в резултат от увеличаването на капитала на дружеството  от 694 552 лв. на 8 334 624 лв. Емисията е в размер на 7 640 072 лева, разпределена в същия брой  обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка.

8.Прекрати производството по издаване на лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване на „Праймкеър” Здравноосигурителна компания АД, гр. София, Прекратяването на производството е по искане на дружеството.

9. Определи състав на комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, насрочени за 1 и 2 декември 2007 г.