Одобрена е промяна в акционерното участие на „Ти Би Ай България” АД в капитала на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”

Емил Атанасов, заместник председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което одобри промяна в акционерното участие, а именно непряко придобиване от „Ти Би Ай България” АД на 92,34 % участие в капитала на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”.
Решение № 144-ЖЗ може да бъде намерено в раздел "Административни документи".