Одобрена е програма с мерки за привеждане на активите на ИД „Златен Лев” АД в съответствие със законовите изисквания

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на програма с мерки за привеждане на активите на ИД „Златен Лев” АД в съответствие със законовите изисквания, приета с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „Златен Лев капитал” АД.

Пълния текст на решение 449 може да намерите в раздел "Документи".