Одобрена е програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „Елана Балансиран Евро фонд”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри програма с мерки за привеждане на активите на договорен фонд „Елана Балансиран Евро фонд” в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт” АД по Протокол от 30.06.2009 г.
Решение 633 може да намерите в раздел "Административни документи".