Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-май 2009 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 617 255 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 93 005 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст от 4,2 % в общото застраховане и спад от (-16,2 %) в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита ръст от 1 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (40,7 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (28,3 %) или общо 69 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 119 323 хил. лв., или 19,3 % от общия премиен приход.
Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” има най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор като отчита ръст от 19,8 % на годишна база и записани премии от 174 605 хил. лв., при ръст към края на месец април от 18,9 % на годишна база.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховка „Кредити” – от 156 %, която заема дял от 2 % от премийния приход, реализиран в сектора.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец май 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 69 419 хил. лв. и формират 74,6 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,5 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 4 176 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Постоянна здравна застраховка” – от 6 % и „Допълнителна застраховка” – от 4,3 %. 

Реализираният за периода  януари-май 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 19 802 хил. лв., с което се отчита ръст от 52,2 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 31,5 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 26,3 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Извънболнична медицинска помощ” – от 101 % и „Възстановяване на разходите” – от 95,8 %.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.05.2009 г. възлиза на 352 185.