Одобрена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2005 г. до 30.03.2007 г.

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минималната доходност в размер на 5.02 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2005 г. до 30.03.2007 г.
За професионалните пенсионни фондове е определена минимална доходност от управлението на активите за същия период в размер на 5.19 % на годишна база. Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД и от ПОК „Съгласие” АД, са постигнали доходност, по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативноустановения срок.

Пълния текст на решения 532 и 533  може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар” или да изтеглите от ТУК