Образователна програма «Небанков финансов сектор в България» за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната

Издания на образователната програма :

4-8 април 2005 г.

5-8 юли 2004 г.

5-9 април 2004 г.

Комисията за финансов надзор като институция, регулираща небанковия финансов сектор в страната, счита за приоритетна дейността си, насочена към повишаване на финансовата култура на широката публика и бъдещите инвеститори. Основната цел на образователната програма е повишаване общата финансова култура на учениците и запознаването им с финансовия сектор на икономиката на страната, със структурата на не-банковия финансов сектор и ролята на КФН като регулаторната институция. Основната част на програмата е посветена на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, като участниците придобиват основни познания за принципите и механизмите на тези пазари. Програмата има теоретична и практическа част. Всеки ден се изнасят лекции, съгласно предварително разработен учебен план. Практическата част включва посещения в различни организации, свързани с дейността на КФН. Съчетанието на теоретични и практически занимания от една страна обогатява познанията на учениците, а от друга засилва интереса им към финансовия сектор. Задълбочаването на познанията в сферата на управлението на финансите е необходимост за младите хора, които са бъдещите “мениджъри” на страната. Усилията на КФН получават подкрепа и от професионалните общности, медиите и обществото като цяло.
Програмата се реализира със съдействието и подкрепата на Министерството на образованието и науката и Фондация «Атанас Буров».