Наложена е принудителна административна мярка спрямо „Металик” АД, гр. Ябланица

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи управляващите и представляващите публичното дружество „Металик” АД, гр. Ябланица, да не предприемат действия по изпълнение на взетото решение от страна на ОСА НА дружеството, проведено на 07.01.2011 г. по т. 7 от дневния ред, с която се избират нови членове на СД.

Решение № 60 може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”.