На вниманието на всички застрахователни брокери, вписани в регистъра на Комисията за финансов надзор

Във връзка със запитвания, получени от застрахователните брокери, относно отчитането на данъка върху застрахователните премии, въведен със Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от 01.01.2011 г., уведомяваме за следното:
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери и отчитан в справката за застрахователно посредничество, съгласно Приложение № 2 към Заповед № 162 на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор” от 18.08.2006 г., не трябва да включва данъка от 2 % върху застрахователните премии. 
Изпълнението на изискванията на чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховане за представяне на годишни и периодични отчети и справки от застрахователните брокери продължава да се извършва съгласно Заповед № 162 от 18.08.2006 г. и Заповед № 119 от 12.06.2009 г.