На свое заседание от 18 август 2006 г. КФН взе следните решения:


 1. Издаде лиценз на “ЛИАМ” АДСИЦ, гр. София,  за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел– инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/. Учредители на дружеството са Карл-Хайнц Пфое с 65 % от капитала на дружеството, „Елана високодоходен фонд” АД с 30%, Атанас Фурнаджиев с 4 % и Владислав Дамаскинов с 1 %.
Потвърди проспект за публично предлагане на 2 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от “ЛИАМ” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписа в публичния регистър горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/.


 2. Издаде лиценз на “ЛЮК” АДСИЦ, гр. София, да  извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/. Учредители на дружеството са Карл-Хайнц Пфое с 50 % от капитала на дружеството, „Елана високодоходен фонд” АД с 30%, Атанас Фурнаджиев с 5 %, Димчо Николов с 5 %, Венелин Иванов с 4 %, Делян Жечев с 3 %  и Станислав Станиславов с 3 %.
Потвърди проспект за публично предлагане на 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от “ЛЮК” АДСИЦ, гр. София,  в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписа в публичния регистър горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/.

 3. Издаде на  ЗК “Лев Инс” АД, гр. София,  допълнителен лиценз за разширяване на предмета на дейност с дейност по презастраховане.

 4. Издаде на „Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид”, Великобритания, Лондон, допълнителен лиценз за извършване на дейност по презастраховане на територията на България. Тя ще бъде извършвана чрез клона на дружеството – „ Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид- клон  София”.