Данни за застрахователния пазар за шестмесечието на 2006 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите за шестмесечието на 2006 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН –   www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Премийният приход за шестмесечието по общо застраховане е 505 024 хил. лв., с което е реализиран ръст от 8.68 % на годишна база. Пазарът по общо застраховане продължава да бъде доминиран от автомобилните застраховки – „Каско” на моторни превози средства и „Гражданска отговорност” на автомобилистите (61,78 %). Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 169 203 хил. лв., като ръстът на годишна база е 16,66 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 81,42 % в общия размер на изплатените обезщетения.
За същия период сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 945 018 хил. лв., като нарастването на годишна база е 20,36 %; размерът на техническите резерви е 451 473 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 41,89 %. 

Премийният приход за шестмесечието по животозастраховане е 82 240 хил. лв., с което е реализиран ръст от 32.18% на годишна база. Изплатените суми и обезщетения по животозастраховане са в размер на 22 151 хил. лв., като ръстът на годишна база е 31,49 %. С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените обезщетения е застраховка „Живот и рента”, съответно с 70 % и 68,24 %. 
За същия период сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 388 808 хил. лв., като нарастването на годишна база е 24,59 %; размерът на техническите резерви е 224 850 хил. лв. и нарастване на годишна база от 35,57 %.