Комисията за финансов надзор прие Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите


    Днес, 22.07.2021 г., на свое заседание Комисията за финансов надзор (КФН) прие на второ гласуване Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.
    С наредбата се постига завършване на националната правна уредба на системата на управление на застрахователите и презастрахователите в съответствие с Кодекса за застраховането (КЗ) и с насоките на Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Благодарение на нея  се създават условия за по-добро управление на рисковете, пред които са изправени българските застрахователи и презастрахователи, и се засилват гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България. В хода на общественото обсъждане на Наредбата, КФН взе предвид всички постъпили становища, в т.ч. и множество предложения, коментари и бележки от страна на Асоциацията на българските застрахователи.
    С наредбата КФН въвежда в националната правна уредба на застраховането и презастраховането следните насоки на EIOPA, които е обявила, че възнамерява да спазва в надзорната си практика по отношение на системата на управление на застрахователите и презастрахователите:
    1. Насоки относно системата на управление (EIOPA-BoS-14/253 BG) и Технически анекс към тях
    Тези насоки включват базовите указания на EIOPA относно основните аспекти на системата на управление на застрахователите и презастрахователите, като изискванията към организацията и дейността на техните управителните и контролни органи, изискванията за квалификацията и надеждността на техните членове и към лицата, които упражняват други ключови функции, управлението на риска, структурирането и дейността на ключовите функции, политиките на застрахователя регламентиращи най-важните аспекти от неговата дейност, вътрешния контрол, прехвърляне на дейности към външни изпълнители и специфични аспекти на системата на управление на ниво група от застрахователи и презастрахователи.
    2. Насоки относно собствената оценка на риска и платежоспособността (EIOPA-BoS-14/259 BG)
    Тези насоки включват основните указания относно извършването на важния процес по собствената оценка на риска и платежоспособността в рамките на системата за управление на рисковете на застрахователите или презастрахователите.
    3. Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия (EIOPA-BoS-12/069 BG)
    Тези насоки поставят изисквания във връзка  с прилаганите от застрахователите процедури за разглеждане на жалби, подадени от ползватели на застрахователни услуги.
    В допълнение, с наредбата се предвижда КФН да издаде указания в 2-месечен срок от влизане в сила на Наредбата, така че да се осигури прилагането в нейната надзорна практика и на следните насоки на EIOPA:
    4. Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (EIOPA-BoS-20-002)
    Тези насоки предвиждат специфични изисквания при възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (услуги, предоставяни чрез обработка на данни в облачно пространство), които са източник на допълнителни рискове за застрахователите и презастрахователите и поради това налагат поставянето на по-високи изисквания за сигурност.
    5. Насоки за сигурност и управление на информационните и комуникационните технологии (EIOPA- BoS-20/600)
    Тези насоки поставят изисквания за гарантиране спазването на поверителността, целостта и наличността на информацията и на информационните системи, като гаранция за ограничаване на оперативния риск, на който застрахователите и презастрахователите са допълнително изложени в резултат на използване на високи технологии за съхранение, обработка и достъп до данни.
    С новата наредба се отменя Наредба № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.) и Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група (обн., ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 2010 г.), които са издадени на основание отменения Закон за застраховането (отм., ДВ, бр. 103 2005 г.) и отменения Кодекс за застраховането (отм., ДВ, бр. 102 2015 г.) и не съответстват на изискванията на действащата национална и европейска нормативна уредба.
    Наредбата предвижда 6-месечен срок от влизането й в сила, в който застрахователите и презастрахователите следва да приведат своите политики,  процедури и вътрешни документи, в съответствие с новите изисквания.

Комисията за финансов надзор прие Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите


    Днес, 22.07.2021 г., на свое заседание Комисията за финансов надзор (КФН) прие на второ гласуване Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.
    С наредбата се постига завършване на националната правна уредба на системата на управление на застрахователите и презастрахователите в съответствие с Кодекса за застраховането (КЗ) и с насоките на Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Благодарение на нея  се създават условия за по-добро управление на рисковете, пред които са изправени българските застрахователи и презастрахователи, и се засилват гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България. В хода на общественото обсъждане на Наредбата, КФН взе предвид всички постъпили становища, в т.ч. и множество предложения, коментари и бележки от страна на Асоциацията на българските застрахователи.
    С наредбата КФН въвежда в националната правна уредба на застраховането и презастраховането следните насоки на EIOPA, които е обявила, че възнамерява да спазва в надзорната си практика по отношение на системата на управление на застрахователите и презастрахователите:
    1. Насоки относно системата на управление (EIOPA-BoS-14/259 BG) и Технически анекс към тях
    Тези насоки включват базовите указания на EIOPA относно основните аспекти на системата на управление на застрахователите и презастрахователите, като изискванията към организацията и дейността на техните управителните и контролни органи, изискванията за квалификацията и надеждността на техните членове и към лицата, които упражняват други ключови функции, управлението на риска, структурирането и дейността на ключовите функции, политиките на застрахователя регламентиращи най-важните аспекти от неговата дейност, вътрешния контрол, прехвърляне на дейности към външни изпълнители и специфични аспекти на системата на управление на ниво група от застрахователи и презастрахователи.
    2. Насоки относно собствената оценка на риска и платежоспособността (EIOPA-BoS-14/253 BG)
    Тези насоки включват основните указания относно извършването на важния процес по собствената оценка на риска и платежоспособността в рамките на системата за управление на рисковете на застрахователите или презастрахователите.
    3. Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия (EIOPA-BoS-12/069 BG)
    Тези насоки поставят изисквания във връзка  с прилаганите от застрахователите процедури за разглеждане на жалби, подадени от ползватели на застрахователни услуги.
    В допълнение, с наредбата се предвижда КФН да издаде указания в 2-месечен срок от влизане в сила на Наредбата, така че да се осигури прилагането в нейната надзорна практика и на следните насоки на EIOPA:
    4. Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (EIOPA-BoS-20-002)
    Тези насоки предвиждат специфични изисквания при възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (услуги, предоставяни чрез обработка на данни в облачно пространство), които са източник на допълнителни рискове за застрахователите и презастрахователите и поради това налагат поставянето на по-високи изисквания за сигурност.
    5. Насоки за сигурност и управление на информационните и комуникационните технологии (EIOPA- BoS-20/600)
    Тези насоки поставят изисквания за гарантиране спазването на поверителността, целостта и наличността на информацията и на информационните системи, като гаранция за ограничаване на оперативния риск, на който застрахователите и презастрахователите са допълнително изложени в резултат на използване на високи технологии за съхранение, обработка и достъп до данни.
    С новата наредба се отменя Наредба № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.) и Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група (обн., ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 2010 г.), които са издадени на основание отменения Закон за застраховането (отм., ДВ, бр. 103 2005 г.) и отменения Кодекс за застраховането (отм., ДВ, бр. 102 2015 г.) и не съответстват на изискванията на действащата национална и европейска нормативна уредба.
    Наредбата предвижда 6-месечен срок от влизането й в сила, в който застрахователите и презастрахователите следва да приведат своите политики,  процедури и вътрешни документи, в съответствие с новите изисквания.