КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР отправя покана за обсъждане на Проекта на НАРЕДБАТА за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заемане на ценни книжа

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР отправя покана към всички заинтересувани страни да вземат участие в обсъждането на Проекта на НАРЕДБАТА за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заемане на ценни книжа

 
Пълният текст на проекта на Наредбата се намира на web – страницата на Комисията за финансов надзор в раздел “Нормативна уредба”  – проектонаредби на адрес: http://www.fsc.bg/
 
Вашите коментари по предложения за обсъждане проект на Наредбата може да изпращате до 30 април 2004 г. на адрес: София 1000, пл. “Св. Неделя” 6 или на е-mail : nar_margin@fsc.bg