Комисия за финансов надзор, управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в правилника за работа на БФБ

Димана Ранкова одобри промени в правилника за работа на Българска фондова борса, приети от управителния орган на регулирания пазар. Промените са насочени основно:

  • към намаляване на административната тежест и облекчаване на документооборота между борсата, инвестиционните посредници и емитентите на финансови инструменти;
  • към отстраняване на констатирани в практиката затруднения по прилагането на правилника и пропуски в уредбата;
  • към съобразяване с актуалната нормативна рамка и съвременната европейска практика.

Промените са предварително съгласувани със заинтересованите лица и институции.