Данни за застрахователния пазар за 2010 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите за 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН в раздел „Статистика”- „Застрахователен пазар”. В същия раздел са публикувани и данни за презастрахователното дружество „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Брутният премиен приход за 2010 г., реализиран от застрахователите със седалище в Република България, възлиза на 1 623 187  хил. лв., като се наблюдава спад от 3,5 % на годишна база. Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане в края на 2010 г., възлиза на 1 377 377 хил. лв., с което е реализиран спад от 5,6 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (36,1 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (35,1 %) – общо 71,2 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите в края на 2010 г., възлиза на 245 809 хил. лв., с което е реализиран ръст от 10,5 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 76,9 %.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 418 826 хил. лв., от които 17 780 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 1 401 045 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 45,2 % и 33,9 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 749 410 хил. лв., като намаляват с 1,6 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 98 633 хил. лв., като се отчита ръст от 8,2 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите в края на 2010 г. нараства с 4,9 % на годишна база и възлиза на 2 922 704 хил. лв., в т.ч. 63,8 % на застрахователите по общо застраховане и 36,2 % на застрахователите по животозастраховане.
В края на 2010 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1 200 687 хил. лв. и нараства с 9,0 % на годишна база.
Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 914 511 хил. лв. и нараства с 8,3 % на годишна база.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1 609 914 хил. лв. в края на 2010 г. при 1 083 988 хил. лв. в края на 2009 г. 
Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2010 г. е 1 243 053 хил. лв., при 975 583 хил. лв. година по-рано.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 1,1 % на годишна база и достига 977 369 хил. лв., в т.ч. 526 261 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 451 108 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства с 8,1 % на годишна база и достига 1 375 820 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 13,8 % на годишна база и достига 574 750 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от (-43 279) хил. лв. за 2010 г. при (-7 736) хил. лв. за 2009 г., съответно отрицателен финансов резултат от (-16 385) хил. лв. за 2010 г. при 26 689 хил. лв. за 2009 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за 2010 г. е 14 758 хил. лв. при 11 921 хил. лв. за 2009 г., а финансовият резултат е 22 702 хил. лв. при 23 942 хил. лв. за 2009 г.

Забележка: Брутният премиен приход за целия застрахователен сектор и за сектора по общо застраховане се различава от обявения по-рано такъв, поради получена от ЗД „Бул Инс” АД корекция.