КФН започва да работи по трети европейки проект в качеството си на институция от страна членка на ЕС, която предоставя подкрепа на надзорните институции в Югоизточна Европа

На 9 април 2010 г. Комисията за финансов надзор беше уведомена от  Делегацията на Европейския Съюз  в Босна и Херцеговина, че договорът за изпълнението на туининг проект BA 07 IB FI 01 “Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователна агенция на Босна и Херцеговина, Агенция за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Застрахователната агенция на Република Сръбска” е подписан. Изпълнението на проекта стартира на 21 април 2010 г., а официалното откриване на проекта ще се състои в гр. Сараево, Босна и Херцеговина,  на 11 май 2010 г. Проектът се финансира по програма IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) 2007 на ЕС и е на обща стойност 800 000 евро. Продължителността на проекта е 27 месеца. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на единен пазар на застрахователни услуги  в Босна и Херцеговина и укрепване на административния капацитет с цел прилагане на европейското законодателство.

КФН е първата българска институция, която осъществи туининг проект в качеството си на институция от страна членка – партньор по проекта.  През 2008 г. КФН успешно реализира туининг лайт проект „Подкрепа за Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина”, съфинансиран от програма CARDS на Европейския съюз. Основната цел  на проекта бе стимулиране на развитието на единен застрахователен пазар в Босна и Херцеговина. Продължителността му бе шест месеца като КФН предостави подкрепа на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина в разработването на  законодателство, стандарти, процедури и правила с цел хармонизацията им с Европейското законодателство.

Също така в консорциум с БНБ, КФН спечели и туининг проект „Укрепване на надзорния и регулаторния  капацитет на финансовите регулаторни органи в Черна Гора”, финансиран по програма IPA на ЕС. Проектът стартира своето изпълнение на 15 декември 2009 г. и е с продължителност от 18 месеца. Той включва мащабни дейности, насочени към хармонизацията на законодателството и надзорните практики на финансовите регулатори в Черна гора с европейските регулатори.

Туининг проектът BA 07 IB FI 01 “Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователна агенция на Босна и Херцеговина, Агенция за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Застрахователната агенция на Република Сръбска” е третият проект, в който КФН участва като надзорна институция, която изнася своя опит и подпомага институции от други държави в осъществяването на надзорната им дейност. Подписването на договора за изпълнение на  проекта показва положителна оценка от страна на ЕС по отношение на дейността на  българската надзорна институция. В резултат на своята дейност КФН се утвърди като компетентен партньор от ЕС в региона на Югоизточна Европа и като най-активната българска институция в осъществяването на туининг проекти с трети държави.