КФН задължи пет дружества да отстранят непълнотите в представените си отчети за първото тримесечие на 2007 г.

Професор Милчо Стоименов, който изпълнява длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решения, с които задължава ИД „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД” АД и ИД „ЕЛАНА ЕВРОФОНД” АД да отстранят непълнотите в представените отчети за първо тримесечие на 2007 г. Задължава се и УД „ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” да отстрани непълнотите в представените отчети за дейността на ДФ „ЕЛАНА БАЛАНСИРАН $ ФОНД” и на ДФ „ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД” за първо тримесечие на 2007 г.
Публичното дружество “ЕКОТАБ” АД също получи предписание да отстрани непълнотите си в представения отчет за първо тримесечие на 2007 г.
Пълния текст на решенията 1382, 1383, 1384, 1385 и 1428 може да намерите в раздел „Документи”.