Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец август 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход по общо застраховане към края на месец август 2007 г. е 779 351 хил. лв. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 295 954 хил. лв.
Пазарът по общо застраховане е доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” – 65,71 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 87,27 % от общия размер на изплатените обезщетения.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, възлиза на 138 174 хил. лв. към края на месец август 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 34 883 хил. лв.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно с 73,91 % и 67,90 %.
Реализираният към края на месец август 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 19 273 хил. лв. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 10 119 хил. лв.
Най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените претенции заема пакетът „Извънболнична медицинска помощ”, съответно с 22,38 % и 25,55 %.