Одобрени са изменения в правилника на “Българска фондова борса–София” АД

Проф. М.Стоименов, за заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение за изменения и допълнения в правилника на “Българска фондова борса–София” АД, приети с решения на заседания на СД на борсата от 30.10.2007 г. Промените са свързани с влизането в сила от 01.11.2007 на Закона за пазарите  на финансовите инструменти.

Пълния текст на решение 1407 може да намерите в раздел „Документи”.