КФН с предупреждение относно инвестиции във финансови инструменти, издадени от емитенти, свързани с Руската Федерация, спрямо които са наложени ограничителни мерки и санкции, във връзка с обстановката в Украйна


Комисията за финансов надзор отправя препоръки към лицата, участници на капиталовия пазар за повишено внимание и провеждането на засилена политика по управление на риска, преди да се пристъпи към извършване на инвестиции във финансови инструменти, издадени от емитенти, свързани с Руската Федерация. В обхвата на предупрежденията влизат и емитентите и контрагентите, чиито производства, вериги на доставка и крайни пазари са силно свързани с Руската Федерация.
Предприетите действия от страна на КФН са в контекста на усложнената международна обстановка и налагането на санкции и ограничения от страна на ЕС, САЩ, Канада, Великобритания и други държави спрямо Руската Федерация, Руската централна банка, кредитни институции и компании, както и физически лица.
Напрежението в международен план, довело до налагането на санкции и ограничения спрямо Руската федерация е поредното предизвикателство пред международните финансови пазари. Въпреки това, Комисията за финансов надзор изразява увереност, че всички дружества от капиталовия пазар ще съумеят да се справят успешно с възникналата ситуация, спазвайки в максимална степен интересите на своите клиенти и работейки за запазването на стабилността на капиталовия пазар в България.