КФН публикува пазарен обзор на небанковия финансов сектор през второто тримесечие на 2007 г.

Пазарният обзор на Небанковия финансов сектор през второто тримесечие на 2007 г. е публикуван на интернет страницата на КФН  в рубрика „Публикации”  и в него се разглеждат  пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор. 
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 01.03.2007 г. и 30.06.2007 г., получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през второто тримесечие на 2007 г., както и броя на нотификациите, получени от поднадзорни лица от държави членки на ЕС, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България. В края на второто тримесечие на 2007 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 53, от които 42 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) увеличават броя си с 2 дружества, извършващи секюритизация на недвижими имоти, и с тях броят на АДСИЦ достига 47.
На пазара на животозастрахователни услуги е лицензирано ново дружество, с което застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, стават 13. Значително нараства броят на нотификациите, получени в КФН, както от инвестиционни посредници (36 за второ тримесечие на 2007 г.), така и от застрахователите (51 за второ тримесечие на 2007 г.) и застрахователните посредници (57 за второ тримесечие на 2007 г.). През отчетния период КФН получи и първите нотификации за емисионни проспекти от държави членки на ЕС.
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователи и здравноосигурителни дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Динамично развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от колективни инвестиционни схеми и дружества със специална инвестиционна цел. Активите на КИС надхвърлят половин милиард лева към 30.06.2007 г., а тези на АДСИЦ доближават 1 милиард лева като в края на второто тримесечие те възлизат на 918 млн. лв. Стабилен и постоянен ръст се наблюдава и в стойността на активите на управляваните от пенсионноосигурителни фондове, които към 30.06.2007 г. са 1.860 млрд. лв. и бележат ръст на годишна база от 46,69%.
Обособена е отделна част, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковата финансова сфера. Два са използваните измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. Индексът на Херфиндал – Хиршман e общоприет измерител на пазарната концентрация, използван от редица институции, сред които Министерство на правосъдието и Федералната Комисия по Търговията на САЩ. Индексът се изчислява като сума на квадратите на относителния дял на всеки участник на даден пазар. Стойността на този показател варира между 0 и 10 000. При стойност близка до 10 000, разглежданият пазар се характеризира с белези на монопол, много слаба конкуренция и съответно голям относителен дял на малък брой участници. Когато индексът заема стойност близка до 0, пазарът за който е изчислен HHI, показва слаба концентрация и предлага условия на силно конкурентна среда.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните инвестиционни портфейли на различните поднадзорни лица, според предлаганите от тях услуги в края на второто тримесечие на 2007 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли спрямо края на второто тримесечие на 2006 и 2005 г.
Новата структура на тримесечния обзор на небанковия финансов сектор поставя акцент както върху състоянието на отделните пазари в края на второто тримесечие на 2007 г., така и върху развитието им през последните три – четири години.