КФН прие практика във връзка с изискванията към капитала на инвестиционните посредници

Комисията за финансов надзор прие практика по прилагането на чл. 2 от Наредба №6/2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници  във връзка с чл. 54 и чл. 56 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Практиката се отнася за изискванията към капитала на инвестиционните посредници, като  за подалите  заявление за лиценз след обнародване на Наредба №6 (ДВ №101/2003) важат новите прагове за изискуем капитал. 

Поетапното достигане на изскуемия капитал е в сила единствено  за инвестиционни посредници, получили лиценз преди обнародване на посочената наредба.

Пълния тект на приетата от КФН практика можете да намерите на интернет страницата ни, раздел “Документи”, “Указания и изисквания”.