Одобрени измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от ПОК “Съгласие”АД и ПОК “Доверие”АД

Зам.-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в правилниците  за организацията и дейността на  Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”,Професионален пенсионен фонд “Съгласие”, Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, управлявани от ПОК “Съгласие”АД и Доброволен пенсионен фонд “Доверие”, Професионален пенсионен фонд “Доверие”, Универсален пенсионен фонд “Доверие”, управлявани от ПОК “Доверие”АД
Измененията и допълненията в правилниците са във връзка и с процедурата по промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Пълния текст на решенията, както и на измененията и допълненията към правилниците можете да намерите на интернет страницата на КФН, раздел “Документи”, “Решения”, (решение №24 – УПФ/15.01.2004 г. , решение № 25 -ППФ/15.01.2004 г. , решение №26  – ДПФ/16.01.2004 г.; решение №21 – УПФ/15.01.2004 г. , решение № 22 -ППФ/15.01.2004 г. , решение №23  – ДПФ/16.01.2004 г)