КФН прие практика по прилагането на законовите изисквания за необходимия капитал за издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова борса, неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружес

На свое заседание от 09.01.2004 г. КФН прие практика по прилагането на чл. 22, ал. 2; чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 22; чл. 56, ал. 2; чл. 166, ал. 4 и чл. 203, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (относно изискуем капитал за издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова борса, неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество)

Пълния текст на приетата практика можете да намерите на интернет страницата на КФН, раздел "Документи", "Указания и изисквания".