КФН предлага на вниманието на инвестиционните посредници проект на доклад за извършената от одитора проверка на ГФО съгласно чл. 56а от ЗППЦК

КФН предлага на вниманието на инвестиционните посредници следния проект на доклад за извършената от одитора проверка на ГФО съгласно чл. 56а от ЗППЦК за мнения и препоръки.

ПРОЕКТ

На доклад за извършената от одитора проверка на ГФО съгласно чл. 56а от            ЗППЦК (Нов, обн. ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
– оценка на надеждността на използвания счетоводен софтуерен продукт и индивидуален сметкоплан, възможностите, които те дават за вярно и честно отразяване на дейността на дружеството и в каква степен гарантират, че представената във финансовите отчети информация е надеждна и неманипулирана;
– оценка на отразените участия в капитала на други дружества, вземанията, задълженията, приходите и разходите към свързани лица;
– оценка на представените оповестявания за позиции “други” в счетоводния баланс;
– оценка на представените оповестявания за позиции “условни активи” и “условни пасиви” в счетоводния баланс;
– собствени ценни книжа – струкура и размер, изменения в сравнение с предходен период, методи на оценка /включително с пазарна и без пазарна цена/;
– оценка на представената информация за ценни книжа на клиенти:
•  по вид ценни книжа (акции, облигации, ДЦК, деривативи и др.);
•  по книжа деноминирани в лева и валута (държави, в които са купени ценните книжа);
•  по видове емисии;
•  структура на клиентските ценни книжа в зависимост от това дали се търгуват на регулиран борсов пазар, извънборсов или нерегулиран пазар;
•  изменения в сравнение с предходен период;
•  методи за оценка на стойността на клиентските ценни книжа;
– парични средства на клиенти, размер в лева и по видове валута;
– нормативното съответствие на методите за изчисление и оценка на клиентските активи;
– оценка на направените оповестявания в Приложението към ГФО, включваща информация най-малко за:
•  кои МСС и МСФО не са прилагани от дружеството;
•  кои МСС и МСФО дружеството не е прилагало, а е следвало да прилага, като се даде по всеки такъв стандарт какви оповестявания се изискват;
•  ако има неоповестена информация, по прилаганите от дружеството МСС и МСФО, да се даде какво оповестяване не е направено по всеки такъв стандарт;
•  да се посочат по отделни МСС и МСФО всички установени от одитора подвеждащи оповестявания в ГФО на дружеството, като се анализира всяко подвеждащо оповестяване;
•  да се посочат по отделни МСС и МСФО всички изискуеми оповестявания, за които одитора не е получил достатъчно информация от дружеството, позволяваща му да изрази мнение;
•  да се даде оценка на надеждността на счетоводната система в дружеството и предвидените в счетоводната политика принципи, гарантиращи, че оповестената информация в Приложението към ГФО е достоверна, безпристрастна и пълна във всички съществени аспекти.