КФН декларира пред ESMA, че ще спазва насоки, произтичащи от Регламента относно пазарната злоупотреба

Комисията за финансов надзор декларира пред Европейския орган за ценни книжа и пазари – ESMA, че възнамерява да спазва следните насоки:
 
Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) – „Лица, получаващи пазарни проучвания” и
 
Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) – „Забавяне на оповестяване на вътрешна информация”

1. Насоките за „Лица, получаващи пазарни проучвания” се издават по прилагане на Член 11, параграф 11 от Регламента за пазарните злоупотреби (MAR)[i]. Насоките имат за цел да гарантират общ, единен и постоянен подход по отношение на изискванията, на които подлежат лицата, получаващи проучвания. Спазването на насоките ще намали цялостния риск от разпространение на вътрешна информация, съобщена по време на пазарното проучване, както и ще предостави инструменти на компетентните органи за ефективно провеждане на разследвания относно предполагаеми случаи на пазарна злоупотреба. Предвиждат се следните задължения за лицата, получаващи пазарни проучвания:

 • да разполагат с вътрешни процедури;
 • да провеждат подходящо обучение на персонала, получаващ и обработващ информацията, съобразно мащaба и естеството на стопанската дейност;
 • да извършват преценка дали получената информация е вътрешна и ако е кога престава да бъде (чл. 11, пар. 7 от MAR);
 • да определят финансовите инструменти, за които се отнася, в случай че са преценили, че притежават вътрешна информция;
 • да подпишат или предоставят собствена версия относно протоколи и бележки, които съгласно чл. 11 от MAR разкриващият учасник е задължен да изготвя и съхранява;
 • да водят регистри, за да осигурят спазване на членове 8 и 10 от MAR.
 
2. Насоки за „Забавяне на оповестяване на вътрешна информация”
Посочените насоки се издават по прилагане на член 17, параграф 11 от Регламента за пазарната злоупотреба и имат за цел да дадат примери, които да подпомаганат на емитентите в решението им за забавяне публичното оповестяване на вътрешна информация съгласно член 17, параграф 4 от MAR.
Примерният списък съдържа шест обстоятелства, при които емитентите имат право да забавят оповестяването на вътрешна информация. Описани са и три ситуации, в които забавянето на оповестяването на вътрешна информация може да заблуди обществеността. Посочените ситуации и обстоятелства са неизчерпателен списък и имат за цел да подпомогнат емитентите при преценката им за оповестяване на вътрешна информация.


[i] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията

КФН декларира пред ESMA, че ще спазва насоки, произтичащи от регламента относно пазарната злоупотреба

Комисията за финансов надзор декларира пред Европейския орган за ценни книжа и пазари – ESMA, че възнамерява да спазва следните насоки:
 
Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) – „Лица, получаващи пазарни проучвания” и
 
Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) – „Забавяне на оповестяване на вътрешна информация”
 
 1. Насоките за „Лица, получаващи пазарни проучвания” се издават по прилагане на Член 11, параграф 11 от Регламента за пазарните злоупотреби (MAR)[i]. Насоките имат за цел да гарантират общ, единен и постоянен подход по отношение на изискванията, на които подлежат лицата, получаващи проучвания. Спазването на насоките ще намали цялостния риск от разпространение на вътрешна информация, съобщена по време на пазарното проучване, както и ще предостави инструменти на компетентните органи за ефективно провеждане на разследвания относно предполагаеми случаи на пазарна злоупотреба. Предвиждат се следните задължения за лицата, получаващи пазарни проучвания:
 • да разполагат с вътрешни процедури;
 • да провеждат подходящо обучение на персонала, получаващ и обработващ информацията, съобразно мащaба и естеството на стопанската дейност;
 • да извършват преценка дали получената информация е вътрешна и ако е кога престава да бъде (чл. 11, пар. 7 от MAR);
 • да определят финансовите инструменти, за които се отнася, в случай че са преценили, че притежават вътрешна информция;
 • да подпишат или предоставят собствена версия относно протоколи и бележки, които съгласно чл. 11 от MAR разкриващият учасник е задължен да изготвя и съхранява;
 • да водят регистри, за да осигурят спазване на членове 8 и 10 от MAR.
 
 
 1. Насоки за „Забавяне на оповестяване на вътрешна информация”
Посочените насоки се издават по прилагане на член 17, параграф 11 от Регламента за пазарната злоупотреба и имат за цел да дадат примери, които да подпомаганат на емитентите в решението им за забавяне публичното оповестяване на вътрешна информация съгласно член 17, параграф 4 от MAR.
Примерният списък съдържа шест обстоятелства, при които емитентите имат право да забавят оповестяването на вътрешна информация. Описани са и три ситуации, в които забавянето на оповестяването на вътрешна информация може да заблуди обществеността. Посочените ситуации и обстоятелства са неизчерпателен списък и имат за цел да подпомогнат емитентите при преценката им за оповестяване на вътрешна информация.


[i] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията