Информация относно изискванията към изготвянето и представянето на годишен отчет за 2005 година от поднадзорните лица в Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

1. Предвид вмененото задължение в Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и подзаконовите актове по прилагането му за поднадзорните лица на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” да изготвят и представят в Комисията за финансов надзор годишни отчети в законоопределен срок и със задължително съдържание, и предстящото изготвяне на отчетите за 2005 г. следва да се има предвид следното: 
Съгласно чл. 22а, ал. 1 от Закона за счетоводството /ЗСч./, в сила от 01.01.2005г., на територията на Република България действат Международните стандарти за финансови отчети /МСФО/, приети от Комисията на Европейския съюз. Съгласно алинея 3 на същия член, Министърът на финансите организира официалния превод на български език на тези МСФО и те се приемат от Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите /чл. 22а, ал. 4 от ЗСч./. Стандартите по чл. 22а от ЗСч., се обнародват в Държавен вестник, съгласно разпоредбата на ал. 8 от същия член.
От една страна, предвид факта, че МСФО са приети от Европейския съюз, съгласно законовата разпоредба, те би следвало да се приложат за финансовите отчети отнасящи се за отчетния период приключващ на 31.12.2005г. От друга страна, до настоящия момент приетите МСФО не са официално преведени на български език, съответно не са приети от Министерския съвет и не са обнародвани в Държавен вестник.
Предвид фактическата обстановка и с оглед създаване на максимална яснота и уеднаквяване на практиката по изготвянето на годишния финансов отчет за 2005 г., поднадзорните лица на Управление  “Надзор на инвестиционната дейност” следва подробно и еднозначно да оповестят в приложенията към отчета, кои стандарти са използвани при неговото изготвяне – приетите към настоящия момент от Министерския съвет Международни счетоводни стандарти или МСФО.
Следва да се има
 предвид, че съдържанието на приложените към отчета счетоводна политика и пояснителни бележки, е необходимо да бъде изцяло съобразено с приложените от дружеството стандарти и да разкрива подробна, вярна и достатъчна информация за инвеститорите, с оглед взимане на обосновано инвестиционно решение.
 
2. Във връзка с изискването на чл. 94, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК за представяне като част от годишния отчет на емитента на ценни книжа на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет, както и пълния доклад на одитора, в КФН следва да се представи одиторският доклад, изготвен съгласно изискванията на действащите Международни одиторски стандарти от регистриран одитор, при заверка на годишния отчет.

3. Във връзка с изискването на чл. 56а, ал. 1 от ЗППЦК, инвестиционните посредници задължително следва да изготвят и оповестят информация като неразделна част от годишния финансов отчет, която е със следното минимално изискуемо съдържание:

– надеждност на използвания счетоводен софтуерен продукт и индивидуален сметкоплан, възможностите, които те дават за вярно и честно отразяване на дейността на дружеството и в каква степен гарантират, че представената във финансовите отчети информация е достоверна;
– анализ на отразените участия в капитала на други дружества, вземанията, задълженията, приходите и разходите към свързани лица;
– анализ на представените оповестявания за позиции “други” в счетоводния баланс;
– анализ на представените оповестявания за позиции “условни активи” и “условни пасиви” в счетоводния баланс;
– собствени ценни книжа – структура и размер, изменения в сравнение с предходен период, методи на оценка /включително с пазарна и без пазарна цена/;
– анализ на представената информация за ценни книжа на клиенти:
• по вид ценни книжа (акции, облигации, ДЦК, деривативи и др.);
• по книжа деноминирани в лева и валута (държави, в които са купени ценните книжа);
• по видове емисии;
• структура на клиентските ценни книжа в зависимост от това дали се търгуват на регулиран борсов пазар, извънборсов или нерегулиран пазар;
• изменения в сравнение с предходен период;
•  методи за оценка на стойността на клиентските ценни книжа;
– парични средства на клиенти, размер в лева и по видове валута;
– нормативното съответствие на методите за изчисление и оценка на клиентските активи.

 Информацията следва да бъде подписана от лицата с представителна власт за инвестиционния посредник.