Информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърлянето на общозастрахователния портфейл

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 29.12.2011 г. е получила информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърлянето на общозастрахователния портфейл от Euler Hermes UK plc на Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA NV, одобрено от техния Върховен съд на 8.12.2011г., което одобрение произвежда действие от 31.12.2011 г. Посочените дружества имат право да извършват дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.