ИД „КД Пеликан” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на ИД „КД Пеликан” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на дружеството.
Пълния текст на решение 883 може да намерите в раздел „Документи.