ИД „Елана Еврофонд” АД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,  издава одобрение на  ИД „Елана Еврофонд” АД за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството.
Пълния текст на решение 580 може да намерите в раздел „Документи”.