“Евро-финанс” АД получи разрешение за връщане на з…

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", даде разрешение за връщането от "Евро-финанс" АД на заети парични средства в размер 10 000 лв. под формата на дългово-капиталов (хибриден) инструмент по смисъла на § 1, т. 4, б. "в" от Допълнителните разпоредби на Наредба № 6 на лицето Стоян Митев Кръстев.
Пълния текст на решение 294- ИД може да намерите в раздел "Документи".